Prvá kniha Mojžišova, 6. kapitola

1 M 6,1
A stalo sa, keď sa začali ľudia množiť na tvári zeme, a narodily sa im dcéry,
Keď sa ľudia začali množiť na zemi a rodili sa im aj dcéry,
Keď sa ľudia začali na zemi množiť a keď sa im narodili dcéry,
Keď sa ľudia začali rozmnožovať na zemi a rodili sa im dcéry,
Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery,
Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští,
wayhî kî- hêḥêl hā’āḏām, lārōḇ ‘al- pənê hā’ăḏāmāh; ūḇānōwṯ yulləḏū lāhem.
1 M 6,2
že videli synovia Boží ľudské dcéry, že sú krásne, a brali si ženy zo všetkých, ktoré si volili.
Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili.
Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si z nich za ženy, koľko len chceli.
Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú krásne, vzali si z nich za manželky tie, ktoré si vybrali.
Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo.
jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo.
wayyir’ū ḇənê- hā’ĕlōhîm ’eṯ- bənōwṯ hā’āḏām, kî ṭōḇōṯ hênnāh; wayyiqḥū lāhem nāšîm, mikkōl ’ăšer bāḥārū.
1 M 6,3
A Hospodin riekol: Nebude sa môj Duch prieť s človekom na veky v jeho blúdení; je telo, a bude jeho dní sto dvadsať rokov.
Vtedy riekol Hospodin: Môj duch nebude prebývať v človeku naveky, lebo on je len telo; a žiť bude stodvadsať rokov.
A Pán povedal: "Môj duch neostane dlho v ľuďoch (pre ich poblúdenie), lebo sú len telo. Ich dní bude iba stodvadsať rokov."
Hospodin povedal: Môj duch nezostane večne v človekovi, lebo je telo; jeho vek bude stodvadsať rokov.
Tehdy si Hospodin řekl: „Můj Duch nezůstane v člověku navěky – je to koneckonců smrtelník! Ať jeho život trvá jen sto dvacet let.“
Hospodin však řekl: „Můj duch se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť je jen tělo. Ať je jeho dnů sto dvacet let.“
wayyōmer Yahweh lō- yāḏōwn rūḥî ḇā’āḏām lə‘ōlām, bəšaggam hū ḇāśār; wəhāyū yāmāw, mê’āh wə‘eśrîm šānāh.
1 M 6,4
V tých dňoch boli obrovia na zemi, a tiež i potom, keď vchádzali synovia Boží k ľudským dcéram a rodily im. To boli tí siláci, ktorí sú od veku mužmi povestného mena.
V tých časoch, ba aj potom, keď synovia Boží vchádzali k ľudským dcéram a ony im rodili, boli obrami na zemi. To sú hrdinovia, čo boli povestnými mužmi za starodávna.
V tom čase boli na zemi obri ba aj neskôr -, a keď Boží synovia obcovali s ľudskými dcérami, ony im rodili obrov. To sú hrdinovia dávnych čias, slávni mužovia.
V tom čase i neskôr, keď sa Boží synovia stýkali s ľudskými dcérami a tie im rodili, vznikali na zemi obri, tí slávni muži dávnych čias.
(V oněch dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž přicházeli k lidským dcerám a ty jim je rodily. To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti.)
Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní.
hannəp̄ilîm hāyū ḇā’āreṣ bayyāmîm hāhêm wəḡam ’aḥărê- ḵên, ’ăšer yāḇō’ū bənê hā’ĕlōhîm ’el- bənōwṯ hā’āḏām, wəyāləḏū lāhem; hêmmāh haggibbōrîm ’ăšer mê‘ōwlām ’anšê haššêm. p̄
1 M 6,5
A Hospodin videl, že sa množí zlosť človeka na zemi, a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni.
Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé,
Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé,
Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu.
Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé.
I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý.
wayyar Yahweh, kî rabbāh rā‘aṯ hā’āḏām bā’āreṣ; wəḵāl yêṣer maḥšəḇōṯ libbōw, raq ra‘ kāl- hayyōwm.
1 M 6,6
A Hospodin ľutoval, že učinil človeka na zemi, a mal bolesť vo svojom srdci.
Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi, a zabolelo ho srdce.
Pán oľutoval, že stvoril človeka na zemi. Bol skormútený v srdci a povedal:
Hospodin oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť.
Hospodin litoval, že vůbec učinil člověka, a trápil se v srdci.
Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci.
wayyinnāḥem Yahweh, kî- ‘āśāh ’eṯ- hā’āḏām bā’āreṣ; wayyiṯ‘aṣṣêḇ ’el- libbōw.
1 M 6,7
A Hospodin riekol: Zahladím človeka, ktorého som stvoril, s tvári zeme, zahladím všetko od človeka až do hoväda, až do zemeplazu a až do nebeského vtáka, lebo ľutujem, že som ich učinil.
I riekol Hospodin: Zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazy a nebeské vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil.
"Vyničím zo zemského povrchu ľudí, ktorých som stvoril: človeka i zvieratá, plazy i nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich urobil."
Hospodin povedal: Človeka, ktorého som stvoril, vyhubím z povrchu zeme; počnúc človekom až po dobytok, plazy a nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich utvoril.
Tehdy si řekl: „Člověka, jehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek, drobnou havěť a nebeské ptactvo! Je mi líto, že jsem je učinil.“
Řekl: „Člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil.“
wayyōmer Yahweh ’emḥeh ’eṯ- hā’āḏām ’ăšer- bārāṯî mê‘al pənê hā’ăḏāmāh, mê’āḏām ‘aḏ- bəhêmāh, ‘aḏ- remeś wə‘aḏ- ‘ōwp̄ haššāmāyim; kî niḥamtî kî ‘ăśîṯim.
1 M 6,8
Ale Noach našiel milosť v očiach Hospodinových.
Ale Nóach našiel milosť v očiach Hospodinových.
Iba Noe našiel milosť u Pána.
Ale Noach našiel u Hospodina milosť.
Noe však u Hospodina nalezl milost.
Ale Noe našel u Hospodina milost.
wənōaḥ māṣā ḥên bə‘ênê Yahweh. p̄
1 M 6,9
Toto sú rody Noachove: Noach bol spravedlivý muž dokonalý vo svojich pokoleniach. Noach chodil s Bohom.
Toto je Nóachov rodokmeň: Nóach bol muž spravodlivý a bezúhonný medzi svojimi vrstovníkmi. Nóach chodieval s Bohom.
Toto je Noemova história: Noe bol najspravodlivejší a najbezúhonnejší muž medzi svojimi súčasníkmi. Noe viedol bohumilý život.
Toto je Noachov príbeh: Noach bol spravodlivý a dokonalý muž medzi svojimi vrstovníkmi. Noach chodil s Bohom.
Toto je Noemův příběh.Noe byl mezi svými současníky spravedlivý a poctivý člověk. Noe žil s Bohem.
Toto je rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem.
’êlleh tōwlḏōṯ nōaḥ, nōaḥ, ’îš ṣaddîq tāmîm hāyāh bəḏōrōṯāw; ’eṯ- hā’ĕlōhîm hiṯhalleḵ- nōaḥ.
1 M 6,10
A Noach splodil troch synov: Sema, Chama a Jafeta.
Nóach splodil troch synov: Šéma, Cháma a Jáfeta.
Noemovi sa narodili traja synovia: Sem Cham a Jafet.
Narodili sa mu traja synovia: Šém, Chám a Jefet.
Noe zplodil tři syny: Sema, Chama a Jáfeta.
A Noe zplodil tři syny: Šéma, Cháma a Jefeta.
wayyōwleḏ nōaḥ šəlōšāh ḇānîm; ’eṯ- šêm ’eṯ- ḥām wə’eṯ- yāp̄eṯ.
1 M 6,11
A zem bola porušená pred Bohom a zem bola naplnená ukrutnosťou.
Ale zem bola porušená v Božích očiach; na zemi bolo plno násilia.
Zem však bola skazená pred Bohom, zem bola plná nerestí.
Zem však bola skazená pred Bohom a plná násilia.
Země však byla v Božích očích zkažená a plná násilí.
Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí.
wattiššāḥêṯ hā’āreṣ lip̄nê hā’ĕlōhîm; wattimmālê hā’āreṣ ḥāmās.
1 M 6,12
A Bôh videl zem, a hľa, bola porušená, lebo každé telo bolo porušilo svoju cestu na zemi.
Boh videl, že zem bola porušená, lebo každé telo viedlo porušený život na zemi.
I videl Boh, že zem je veľmi skazená, lebo všetko ľudstvo blúdilo na svojej ceste.
Boh videl, že zem je skazená, pretože celé ľudstvo na zemi si počínalo skazene.
Bůh pohlédl na zemi a hle, byla zkažená! Každý smrtelník na zemi žil zkaženě.
Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu.
wayyar ’ĕlōhîm ’eṯ- hā’āreṣ wəhinnêh nišḥāṯāh; kî- hišḥîṯ kāl- bāśār ’eṯ- darkōw ‘al- hā’āreṣ. s
1 M 6,13
A Bôh riekol Noachovi: Koniec každého tela prišiel predo mňa, lebo zem je plná ukrutnosti od nich, a hľa, zkazím ich aj so zemou.
Vtedy Boh riekol Nóachovi: Koniec nastal každému telu predo mnou, lebo pre ľudí zem je plná násilia. Vyhubím ich zo zeme.
Tu povedal Boh Noemovi: "Predo mnou nastal koniec všetkému, čo má telo, lebo zem je preplnená ich neprávosťou a ja ich zničím aj so zemou.
Boh povedal Noachovi: Rozhodol som sa skoncovať so všetkým tvorstvom, lebo zem je plná násilia. Zničím ich aj so zemou.
Bůh Noemovi řekl: „Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je zničím i se zemí.
I řekl Bůh Noemu: „Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí.
wayyōmer ’ĕlōhîm lənōaḥ, qêṣ kāl- bāśār bā ləp̄ānay, kî- mālə’āh hā’āreṣ ḥāmās mippənêhem; wəhinnî mašḥîṯām ’eṯ- hā’āreṣ.
1 M 6,14
Učiň si koráb z dreva gófera; a spravíš koráb s priehradami a pokryješ ho zvnútra i zvonku smolou.
Urob si koráb z góferového dreva; urob koráb s priehradami a natri ho zvnútra i zvonku smolou.
Urob si koráb z cyprusového dreva, v korábe urob priehrady a zvnútra i zvonka ho vymaž smolou!
Urob si koráb z góferového dreva; v korábe urob priehrady a vymaž ho zvnútra i zvonka smolou.
Postav si archu z cypřišového dřeva. Archu propleteš rákosím a zevnitř i zvenčí ji vymažeš smolou.
Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou.
‘ăśêh ləḵā têḇaṯ ‘ăṣê- ḡōp̄er, qinnîm ta‘ăśeh ’eṯ- hattêḇāh; wəḵāp̄artā ’ōṯāh mibbayiṯ ūmiḥūṣ bakkōp̄er.
1 M 6,15
A spravíš ho na takýto spôsob: tristo lakťov bude dĺžka korábu, päťdesiat lakťov jeho šírka a tridsať lakťov jeho výška.
Takto to urob: tristo lakťov bude dĺžka korábu, päťdesiat lakťov jeho šírka a tridsať lakťov jeho výška.
A postav ho takto: tristo lakťov bude jeho dĺžka, päťdesiat lakťov jeho šírka a tridsať lakťov jeho výška.
Urobíš ho takto: dĺžka korábu bude tristo lakťov, šírka päťdesiat lakťov a jeho výška tridsať lakťov.
Uděláš ji takto: archa bude 300 loktů dlouhá, 50 loktů široká a 30 loktů vysoká.
A uděláš ji takto: Délka archy bude tři sta loket, šířka padesát loket a výška třicet loket.
wəzeh ’ăšer ta‘ăśeh ’ōṯāh; šəlōš mê’ōwṯ ’ammāh, ’ōreḵ hattêḇāh, ḥămiššîm ’ammāh rāḥəbāh, ūšəlōšîm ’ammāh qōwmāṯāh.
1 M 6,16
Korábu spravíš oblok, a to na lakeť a zavrieš ho, shora. A dvere korábu umiestiš na jeho boku; spravíš ho s poschodiami, so spodným, druhým a tretím poschodím.
Na korábe urob svetelný otvor. Sprav ho na lakeť od vrchu, dvere korábu umiestni na boku. Urob spodné, stredné a horné podlažie.
Na korábe sprav aj otvor na jeden lakeť, urob ho hore dookola! Aj dvere daj na bok korába a urob spodné, stredné a vrchné poschodie.
Koráb dokonči tak, že pri vrchu urobíš svetlík na jeden lakeť. Do bočnej steny korábu osaď dvere; urob v ňom spodné, stredné a vrchné podlažie.
V arše necháš průzor a o loket výše ji zastřešíš; do boku archy také vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, druhé a třetí patro.
Archa bude mít světlík; na loket odshora jej ukončíš a do boku archy vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, druhé i třetí patro .
ṣōhar ta‘ăśeh lattêḇāh, wə’el- ’ammāh təḵalennāh milma‘lāh, ūp̄eṯaḥ hattêḇāh bəṣiddāh tāśîm; taḥtîyim šənîyim ūšəlišîm ta‘ăśehā.
1 M 6,17
A ja, hľa, uvediem potopu vôd na zem, aby som skazil každé telo, v ktorom je duch života pod nebom; všetko, čo je na zemi, zomrie.
Lebo ja uvediem potopu vôd na zem, aby som vyhubil spod neba každé telo, ktoré má v sebe dych života. Všetko, čo je na zemi, musí zhynúť.
Lebo ja privediem na zem vody potopy, aby som zničil každé telo, v ktorom je dych života pod nebom. Všetko, čo je na zemi, zahynie.
Ja privediem vody potopy na zem, aby som spod neba vyhubil každého tvora, v ktorom je dych života. Všetko, čo je na zemi, zahynie.
Hle, já sám způsobím na zemi záplavu vody, jež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na zemi, zahyne.
Hle, já uvedu potopu, vody na zemi, a zahladím tak zpod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne.
wa’ănî, hinnî mêḇî ’eṯ- hammabbūl mayim ‘al- hā’āreṣ, ləšaḥêṯ kāl- bāśār, ’ăšer- bōw rūaḥ ḥayyîm, mittaḥaṯ haššāmāyim; kōl ’ăšer- bā’āreṣ yiḡwā‘.
1 M 6,18
A postavím svoju smluvu s tebou, a vojdeš do korábu ty i tvoji synovia i tvoja žena i ženy tvojich synov s tebou.
Ja však ustanovím svoju zmluvu s tebou a do korábu vojdeš ty a s tebou tvoji synovia, tvoja žena a ženy tvojich synov.
S tebou však uzavriem zmluvu: do korába vojdeš ty i tvoji synovia, tvoja žena aj ženy tvojich synov s tebou.
S tebou uzavriem zmluvu; do korábu vojdeš ty, tvoji synovia, tvoja žena a tvoje nevesty.
S tebou však uzavřu smlouvu, a tak vejdeš do archy – ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů.
S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů.
wahăqimōṯî ’eṯ- bərîṯî ’ittāḵ; ūḇāṯā ’el- hattêḇāh, ’attāh ūḇāneḵā wə’ištəḵā ūnəšê- ḇāneḵā ’ittāḵ.
1 M 6,19
A zo všetkých zvierat, z každého tela, po dvoje uvedieš z každého do korábu, aby si ich zachoval živé so sebou; samec a samica budú.
Zo všetkých živočíchov, z každého tela, vovedieš do korábu po páre, aby si ich pri sebe zachoval nažive; budú to samec a samica.
A z každého druhu živočíchov vezmeš do korába po jednom páre, aby sa s tebou zachovali nažive, teda samca i samicu.
Zo všetkých druhov živočíchov vezmeš do korábu po páre, aby s tebou zostali nažive; bude to samec a samica.
Ze všeho živého, z veškerého tvorstva, přivedeš do archy po páru od každého druhu, aby přežili s tebou. Bude to samec a samice
A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva, uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu; samec a samice to budou.
ūmikkāl- hāḥay mikkāl bāśār šənayim mikkōl tāḇî ’el- hattêḇāh ləhaḥăyōṯ ’ittāḵ; zāḵār ūnəqêḇāh yihyū.
1 M 6,20
Z vtáctva podľa jeho druhu, z hoviad podľa ich druhu, zo všetkých zemeplazov podľa ich druhu, po dvoje z každého vojdú k tebe, aby boly zachované živé.
Zo všetkých druhov vtáctva, zo všetkých druhov dobytka, zo všetkých druhov plazov, zo všetkého vojdú k tebe dvojice, aby ostali nažive.
Zo všetkých vtákov podľa svojho druhu, z dobytka podľa svojho druhu a z plazov podľa svojho druhu vojdú po dvoch do korába s tebou, aby mohli žiť.
Vojdú ta s tebou po páre z vtáctva, dobytka i zo všetkých zemských plazov podľa svojich druhov, aby zostali nažive.
z různých druhů ptáků, z různých druhů dobytka i z všemožných druhů zemské havěti. Z toho všeho k tobě přijde po páru, abys je zachoval naživu.
Z rozmanitých druhů ptactva a z rozmanitých druhů zvířat a ze všech zeměplazů rozmanitých druhů, z každého po páru vejdou k tobě, aby se zachovali při životě.
mêhā‘ōwp̄ ləmînêhū, ūmin- habbəhêmāh ləmînāh, mikkōl remeś hā’ăḏāmāh ləmînêhū; šənayim mikkōl yāḇō’ū ’êleḵā ləhaḥăyōwṯ.
1 M 6,21
A ty si naber z každej potraviny, ktorá sa jie, a shromaždíš to k sebe a bude to tebe aj im na pokrm.
Ty si však naber zo všetkých potravín na jedenie a uskladni ich; budú potravou tebe aj im.
Ty však naber z každého jedla, čo sa jedáva, a vezmi so sebou! To bude tebe aj im za pokrm."
Ty si vezmi z každej potravy, čo sa môže jesť a zhromaždi ju k sebe; tebe aj im to bude za pokrm.
Proto si opatři veškerou potravu, která se jí, a připrav zásoby jídla pro sebe i pro ně.“
Ty pak si naber k obživě různou potravu, nashromáždi si ji, a bude tobě i jim za pokrm.“
wə’attāh qaḥ- ləḵā, mikkāl ma’ăḵāl ’ăšer yê’āḵêl, wə’āsap̄tā ’êleḵā; wəhāyāh ləḵā wəlāhem lə’āḵlāh
1 M 6,22
A Noach učinil všetko tak, ako mu prikázal Bôh; tak učinil.
Nóach urobil všetko tak, ako mu prikázal Boh.
A Noe urobil všetko tak, ako mu prikázal urobiť Boh.
Noach urobil všetko tak, ako mu Boh prikázal.
Noe tak učinil; učinil všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal.
Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal.
wayya‘aś nōaḥ; kəḵōl ’ăšer ṣiwwāh ’ōṯōw ’ĕlōhîm kên ‘āśāh. s
1A stalo sa, keď sa začali ľudia množiť na tvári zeme, a narodily sa im dcéry, 2že videli synovia Boží ľudské dcéry, že sú krásne, a brali si ženy zo všetkých, ktoré si volili. 3A Hospodin riekol: Nebude sa môj Duch prieť s človekom na veky v jeho blúdení; je telo, a bude jeho dní sto dvadsať rokov. 4V tých dňoch boli obrovia na zemi, a tiež i potom, keď vchádzali synovia Boží k ľudským dcéram a rodily im. To boli tí siláci, ktorí sú od veku mužmi povestného mena. 5A Hospodin videl, že sa množí zlosť človeka na zemi, a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni. 6A Hospodin ľutoval, že učinil človeka na zemi, a mal bolesť vo svojom srdci. 7A Hospodin riekol: Zahladím človeka, ktorého som stvoril, s tvári zeme, zahladím všetko od človeka až do hoväda, až do zemeplazu a až do nebeského vtáka, lebo ľutujem, že som ich učinil. 8Ale Noach našiel milosť v očiach Hospodinových. 9Toto sú rody Noachove: Noach bol spravedlivý muž dokonalý vo svojich pokoleniach. Noach chodil s Bohom. 10A Noach splodil troch synov: Sema, Chama a Jafeta. 11A zem bola porušená pred Bohom a zem bola naplnená ukrutnosťou. 12A Bôh videl zem, a hľa, bola porušená, lebo každé telo bolo porušilo svoju cestu na zemi.
13A Bôh riekol Noachovi: Koniec každého tela prišiel predo mňa, lebo zem je plná ukrutnosti od nich, a hľa, zkazím ich aj so zemou. 14Učiň si koráb z dreva gófera; a spravíš koráb s priehradami a pokryješ ho zvnútra i zvonku smolou. 15A spravíš ho na takýto spôsob: tristo lakťov bude dĺžka korábu, päťdesiat lakťov jeho šírka a tridsať lakťov jeho výška. 16Korábu spravíš oblok, a to na lakeť a zavrieš ho, shora. A dvere korábu umiestiš na jeho boku; spravíš ho s poschodiami, so spodným, druhým a tretím poschodím. 17A ja, hľa, uvediem potopu vôd na zem, aby som skazil každé telo, v ktorom je duch života pod nebom; všetko, čo je na zemi, zomrie. 18A postavím svoju smluvu s tebou, a vojdeš do korábu ty i tvoji synovia i tvoja žena i ženy tvojich synov s tebou. 19A zo všetkých zvierat, z každého tela, po dvoje uvedieš z každého do korábu, aby si ich zachoval živé so sebou; samec a samica budú. 20Z vtáctva podľa jeho druhu, z hoviad podľa ich druhu, zo všetkých zemeplazov podľa ich druhu, po dvoje z každého vojdú k tebe, aby boly zachované živé. 21A ty si naber z každej potraviny, ktorá sa jie, a shromaždíš to k sebe a bude to tebe aj im na pokrm. 22A Noach učinil všetko tak, ako mu prikázal Bôh; tak učinil.
1Keď sa ľudia začali množiť na zemi a rodili sa im aj dcéry, 2Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili. 3Vtedy riekol Hospodin: Môj duch nebude prebývať v človeku naveky, lebo on je len telo; a žiť bude stodvadsať rokov. 4V tých časoch, ba aj potom, keď synovia Boží vchádzali k ľudským dcéram a ony im rodili, boli obrami na zemi. To sú hrdinovia, čo boli povestnými mužmi za starodávna. 5Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé, 6Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi, a zabolelo ho srdce. 7I riekol Hospodin: Zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazy a nebeské vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil. 8Ale Nóach našiel milosť v očiach Hospodinových. 9Toto je Nóachov rodokmeň: Nóach bol muž spravodlivý a bezúhonný medzi svojimi vrstovníkmi. Nóach chodieval s Bohom. 10Nóach splodil troch synov: Šéma, Cháma a Jáfeta. 11Ale zem bola porušená v Božích očiach; na zemi bolo plno násilia. 12Boh videl, že zem bola porušená, lebo každé telo viedlo porušený život na zemi.
13Vtedy Boh riekol Nóachovi: Koniec nastal každému telu predo mnou, lebo pre ľudí zem je plná násilia. Vyhubím ich zo zeme. 14Urob si koráb z góferového dreva; urob koráb s priehradami a natri ho zvnútra i zvonku smolou. 15Takto to urob: tristo lakťov bude dĺžka korábu, päťdesiat lakťov jeho šírka a tridsať lakťov jeho výška. 16Na korábe urob svetelný otvor. Sprav ho na lakeť od vrchu, dvere korábu umiestni na boku. Urob spodné, stredné a horné podlažie. 17Lebo ja uvediem potopu vôd na zem, aby som vyhubil spod neba každé telo, ktoré má v sebe dych života. Všetko, čo je na zemi, musí zhynúť. 18Ja však ustanovím svoju zmluvu s tebou a do korábu vojdeš ty a s tebou tvoji synovia, tvoja žena a ženy tvojich synov. 19Zo všetkých živočíchov, z každého tela, vovedieš do korábu po páre, aby si ich pri sebe zachoval nažive; budú to samec a samica. 20Zo všetkých druhov vtáctva, zo všetkých druhov dobytka, zo všetkých druhov plazov, zo všetkého vojdú k tebe dvojice, aby ostali nažive. 21Ty si však naber zo všetkých potravín na jedenie a uskladni ich; budú potravou tebe aj im. 22Nóach urobil všetko tak, ako mu prikázal Boh.
1Keď sa ľudia začali na zemi množiť a keď sa im narodili dcéry, 2Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si z nich za ženy, koľko len chceli. 3A Pán povedal: "Môj duch neostane dlho v ľuďoch (pre ich poblúdenie), lebo sú len telo. Ich dní bude iba stodvadsať rokov." 4V tom čase boli na zemi obri ba aj neskôr -, a keď Boží synovia obcovali s ľudskými dcérami, ony im rodili obrov. To sú hrdinovia dávnych čias, slávni mužovia. 5Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé, 6Pán oľutoval, že stvoril človeka na zemi. Bol skormútený v srdci a povedal: 7"Vyničím zo zemského povrchu ľudí, ktorých som stvoril: človeka i zvieratá, plazy i nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich urobil." 8Iba Noe našiel milosť u Pána. 9Toto je Noemova história: Noe bol najspravodlivejší a najbezúhonnejší muž medzi svojimi súčasníkmi. Noe viedol bohumilý život. 10Noemovi sa narodili traja synovia: Sem Cham a Jafet. 11Zem však bola skazená pred Bohom, zem bola plná nerestí. 12I videl Boh, že zem je veľmi skazená, lebo všetko ľudstvo blúdilo na svojej ceste.
13Tu povedal Boh Noemovi: "Predo mnou nastal koniec všetkému, čo má telo, lebo zem je preplnená ich neprávosťou a ja ich zničím aj so zemou. 14Urob si koráb z cyprusového dreva, v korábe urob priehrady a zvnútra i zvonka ho vymaž smolou! 15A postav ho takto: tristo lakťov bude jeho dĺžka, päťdesiat lakťov jeho šírka a tridsať lakťov jeho výška. 16Na korábe sprav aj otvor na jeden lakeť, urob ho hore dookola! Aj dvere daj na bok korába a urob spodné, stredné a vrchné poschodie. 17Lebo ja privediem na zem vody potopy, aby som zničil každé telo, v ktorom je dych života pod nebom. Všetko, čo je na zemi, zahynie. 18S tebou však uzavriem zmluvu: do korába vojdeš ty i tvoji synovia, tvoja žena aj ženy tvojich synov s tebou. 19A z každého druhu živočíchov vezmeš do korába po jednom páre, aby sa s tebou zachovali nažive, teda samca i samicu. 20Zo všetkých vtákov podľa svojho druhu, z dobytka podľa svojho druhu a z plazov podľa svojho druhu vojdú po dvoch do korába s tebou, aby mohli žiť. 21Ty však naber z každého jedla, čo sa jedáva, a vezmi so sebou! To bude tebe aj im za pokrm." 22A Noe urobil všetko tak, ako mu prikázal urobiť Boh.
1Keď sa ľudia začali rozmnožovať na zemi a rodili sa im dcéry, 2Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú krásne, vzali si z nich za manželky tie, ktoré si vybrali. 3Hospodin povedal: Môj duch nezostane večne v človekovi, lebo je telo; jeho vek bude stodvadsať rokov. 4V tom čase i neskôr, keď sa Boží synovia stýkali s ľudskými dcérami a tie im rodili, vznikali na zemi obri, tí slávni muži dávnych čias. 5Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu. 6Hospodin oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. 7Hospodin povedal: Človeka, ktorého som stvoril, vyhubím z povrchu zeme; počnúc človekom až po dobytok, plazy a nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich utvoril. 8Ale Noach našiel u Hospodina milosť. 9Toto je Noachov príbeh: Noach bol spravodlivý a dokonalý muž medzi svojimi vrstovníkmi. Noach chodil s Bohom. 10Narodili sa mu traja synovia: Šém, Chám a Jefet. 11Zem však bola skazená pred Bohom a plná násilia. 12Boh videl, že zem je skazená, pretože celé ľudstvo na zemi si počínalo skazene.
13Boh povedal Noachovi: Rozhodol som sa skoncovať so všetkým tvorstvom, lebo zem je plná násilia. Zničím ich aj so zemou. 14Urob si koráb z góferového dreva; v korábe urob priehrady a vymaž ho zvnútra i zvonka smolou. 15Urobíš ho takto: dĺžka korábu bude tristo lakťov, šírka päťdesiat lakťov a jeho výška tridsať lakťov. 16Koráb dokonči tak, že pri vrchu urobíš svetlík na jeden lakeť. Do bočnej steny korábu osaď dvere; urob v ňom spodné, stredné a vrchné podlažie. 17Ja privediem vody potopy na zem, aby som spod neba vyhubil každého tvora, v ktorom je dych života. Všetko, čo je na zemi, zahynie. 18S tebou uzavriem zmluvu; do korábu vojdeš ty, tvoji synovia, tvoja žena a tvoje nevesty. 19Zo všetkých druhov živočíchov vezmeš do korábu po páre, aby s tebou zostali nažive; bude to samec a samica. 20Vojdú ta s tebou po páre z vtáctva, dobytka i zo všetkých zemských plazov podľa svojich druhov, aby zostali nažive. 21Ty si vezmi z každej potravy, čo sa môže jesť a zhromaždi ju k sebe; tebe aj im to bude za pokrm. 22Noach urobil všetko tak, ako mu Boh prikázal.
1Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery, 2Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. 3Tehdy si Hospodin řekl: „Můj Duch nezůstane v člověku navěky – je to koneckonců smrtelník! Ať jeho život trvá jen sto dvacet let.“ 4(V oněch dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž přicházeli k lidským dcerám a ty jim je rodily. To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti.) 5Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé. 6Hospodin litoval, že vůbec učinil člověka, a trápil se v srdci. 7Tehdy si řekl: „Člověka, jehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek, drobnou havěť a nebeské ptactvo! Je mi líto, že jsem je učinil.“ 8Noe však u Hospodina nalezl milost. 9Toto je Noemův příběh.Noe byl mezi svými současníky spravedlivý a poctivý člověk. Noe žil s Bohem. 10Noe zplodil tři syny: Sema, Chama a Jáfeta. 11Země však byla v Božích očích zkažená a plná násilí. 12Bůh pohlédl na zemi a hle, byla zkažená! Každý smrtelník na zemi žil zkaženě.
13Bůh Noemovi řekl: „Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je zničím i se zemí. 14Postav si archu z cypřišového dřeva. Archu propleteš rákosím a zevnitř i zvenčí ji vymažeš smolou. 15Uděláš ji takto: archa bude 300 loktů dlouhá, 50 loktů široká a 30 loktů vysoká. 16V arše necháš průzor a o loket výše ji zastřešíš; do boku archy také vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, druhé a třetí patro. 17Hle, já sám způsobím na zemi záplavu vody, jež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na zemi, zahyne. 18S tebou však uzavřu smlouvu, a tak vejdeš do archy – ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. 19Ze všeho živého, z veškerého tvorstva, přivedeš do archy po páru od každého druhu, aby přežili s tebou. Bude to samec a samice 20z různých druhů ptáků, z různých druhů dobytka i z všemožných druhů zemské havěti. Z toho všeho k tobě přijde po páru, abys je zachoval naživu. 21Proto si opatři veškerou potravu, která se jí, a připrav zásoby jídla pro sebe i pro ně.“ 22Noe tak učinil; učinil všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal.
1Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, 2jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. 3Hospodin však řekl: „Můj duch se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť je jen tělo. Ať je jeho dnů sto dvacet let.“ 4Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní. 5I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. 6Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. 7Řekl: „Člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil.“ 8Ale Noe našel u Hospodina milost. 9Toto je rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem. 10A Noe zplodil tři syny: Šéma, Cháma a Jefeta. 11Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. 12Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu.
13I řekl Bůh Noemu: „Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí. 14Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou. 15A uděláš ji takto: Délka archy bude tři sta loket, šířka padesát loket a výška třicet loket. 16Archa bude mít světlík; na loket odshora jej ukončíš a do boku archy vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, druhé i třetí patro . 17Hle, já uvedu potopu, vody na zemi, a zahladím tak zpod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne. 18S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. 19A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva, uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu; samec a samice to budou. 20Z rozmanitých druhů ptactva a z rozmanitých druhů zvířat a ze všech zeměplazů rozmanitých druhů, z každého po páru vejdou k tobě, aby se zachovali při životě. 21Ty pak si naber k obživě různou potravu, nashromáždi si ji, a bude tobě i jim za pokrm.“ 22Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal.
1wayhî kî- hêḥêl hā’āḏām, lārōḇ ‘al- pənê hā’ăḏāmāh; ūḇānōwṯ yulləḏū lāhem. 2wayyir’ū ḇənê- hā’ĕlōhîm ’eṯ- bənōwṯ hā’āḏām, kî ṭōḇōṯ hênnāh; wayyiqḥū lāhem nāšîm, mikkōl ’ăšer bāḥārū. 3wayyōmer Yahweh lō- yāḏōwn rūḥî ḇā’āḏām lə‘ōlām, bəšaggam hū ḇāśār; wəhāyū yāmāw, mê’āh wə‘eśrîm šānāh. 4hannəp̄ilîm hāyū ḇā’āreṣ bayyāmîm hāhêm wəḡam ’aḥărê- ḵên, ’ăšer yāḇō’ū bənê hā’ĕlōhîm ’el- bənōwṯ hā’āḏām, wəyāləḏū lāhem; hêmmāh haggibbōrîm ’ăšer mê‘ōwlām ’anšê haššêm. p̄ 5wayyar Yahweh, kî rabbāh rā‘aṯ hā’āḏām bā’āreṣ; wəḵāl yêṣer maḥšəḇōṯ libbōw, raq ra‘ kāl- hayyōwm. 6wayyinnāḥem Yahweh, kî- ‘āśāh ’eṯ- hā’āḏām bā’āreṣ; wayyiṯ‘aṣṣêḇ ’el- libbōw. 7wayyōmer Yahweh ’emḥeh ’eṯ- hā’āḏām ’ăšer- bārāṯî mê‘al pənê hā’ăḏāmāh, mê’āḏām ‘aḏ- bəhêmāh, ‘aḏ- remeś wə‘aḏ- ‘ōwp̄ haššāmāyim; kî niḥamtî kî ‘ăśîṯim. 8wənōaḥ māṣā ḥên bə‘ênê Yahweh. p̄ 9’êlleh tōwlḏōṯ nōaḥ, nōaḥ, ’îš ṣaddîq tāmîm hāyāh bəḏōrōṯāw; ’eṯ- hā’ĕlōhîm hiṯhalleḵ- nōaḥ. 10wayyōwleḏ nōaḥ šəlōšāh ḇānîm; ’eṯ- šêm ’eṯ- ḥām wə’eṯ- yāp̄eṯ. 11wattiššāḥêṯ hā’āreṣ lip̄nê hā’ĕlōhîm; wattimmālê hā’āreṣ ḥāmās. 12wayyar ’ĕlōhîm ’eṯ- hā’āreṣ wəhinnêh nišḥāṯāh; kî- hišḥîṯ kāl- bāśār ’eṯ- darkōw ‘al- hā’āreṣ. s
13wayyōmer ’ĕlōhîm lənōaḥ, qêṣ kāl- bāśār bā ləp̄ānay, kî- mālə’āh hā’āreṣ ḥāmās mippənêhem; wəhinnî mašḥîṯām ’eṯ- hā’āreṣ. 14‘ăśêh ləḵā têḇaṯ ‘ăṣê- ḡōp̄er, qinnîm ta‘ăśeh ’eṯ- hattêḇāh; wəḵāp̄artā ’ōṯāh mibbayiṯ ūmiḥūṣ bakkōp̄er. 15wəzeh ’ăšer ta‘ăśeh ’ōṯāh; šəlōš mê’ōwṯ ’ammāh, ’ōreḵ hattêḇāh, ḥămiššîm ’ammāh rāḥəbāh, ūšəlōšîm ’ammāh qōwmāṯāh. 16ṣōhar ta‘ăśeh lattêḇāh, wə’el- ’ammāh təḵalennāh milma‘lāh, ūp̄eṯaḥ hattêḇāh bəṣiddāh tāśîm; taḥtîyim šənîyim ūšəlišîm ta‘ăśehā. 17wa’ănî, hinnî mêḇî ’eṯ- hammabbūl mayim ‘al- hā’āreṣ, ləšaḥêṯ kāl- bāśār, ’ăšer- bōw rūaḥ ḥayyîm, mittaḥaṯ haššāmāyim; kōl ’ăšer- bā’āreṣ yiḡwā‘. 18wahăqimōṯî ’eṯ- bərîṯî ’ittāḵ; ūḇāṯā ’el- hattêḇāh, ’attāh ūḇāneḵā wə’ištəḵā ūnəšê- ḇāneḵā ’ittāḵ. 19ūmikkāl- hāḥay mikkāl bāśār šənayim mikkōl tāḇî ’el- hattêḇāh ləhaḥăyōṯ ’ittāḵ; zāḵār ūnəqêḇāh yihyū. 20mêhā‘ōwp̄ ləmînêhū, ūmin- habbəhêmāh ləmînāh, mikkōl remeś hā’ăḏāmāh ləmînêhū; šənayim mikkōl yāḇō’ū ’êleḵā ləhaḥăyōwṯ. 21wə’attāh qaḥ- ləḵā, mikkāl ma’ăḵāl ’ăšer yê’āḵêl, wə’āsap̄tā ’êleḵā; wəhāyāh ləḵā wəlāhem lə’āḵlāh 22wayya‘aś nōaḥ; kəḵōl ’ăšer ṣiwwāh ’ōṯōw ’ĕlōhîm kên ‘āśāh. s